Հարկային խորհրդատվություն

Հարկային խորհրդատվություն

  • Հարկային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն,
  • Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հաշվարկում, վճարումների և մնացորդների ստուգում, ճշգրտում, հաշվետվությունների (հաշվարկների) պատրաստում,
  • Առանձին գործարքների (պայմանագրերի) հարկային հետևանքների հաշվառում և արտացոլում հարկային հաշվետվություններում (հաշվարկներում):