Ստանդարտներ

Ստանդարտներ

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային հիմունքներ

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ

Ֆինանսական հաշվետությունների մեկնաբանությունների միջազգային կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) կամ նախկին Մեկնաբանությունների մշտական կոմիտեի (ՄՄԿ) կողմից մշակված մեկնաբանություններ

ՖՀՄՄԿ 1Փոփոխություններ ապագործարկման, վերականգնման և նմանատիպ գոյություն ունեցող պարտավորություններում
ՖՀՄՄԿ 2Կոոպերատիվ կազմակերպություններում անդամների բաժնեմասերը և նմանատիպ գործիքներ
ՖՀՄՄԿ 5Ապագործարկման, վերակառուցման և շրջակա միջավայրի վերականգնման ֆոնդերում մասնակցության իրավունքը
ՖՀՄՄԿ 6Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնների յուրահատուկ շուկայում մասնակցությունից առաջացող պարտավորություններ
ՖՀՄՄԿ 7Վերահաշվարկման մոտեցման կիրառումը` համաձայն ՀՀՄՍ 29-ի Ֆինանսական հաշվետվությունները գերսղաճային տնտեսություններում
ՖՀՄՄԿ 10Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ և արժեզրկում
ՖՀՄՄԿ 12Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ
ՖՀՄՄԿ 14ՀՀՄՍ 19 – Սահմանված հատուցումների գծով ակտիվի սահմանափակումը, նվազագույն ֆինանսավորման պահանջները և դրանց փոխազդեցությունը
ՖՀՄՄԿ 16Արտերկրյա ստորաբաժանումում զուտ ներդրման հեջերը
ՖՀՄՄԿ 17Ոչ դրամական ակտիվների բաշխումը սեփականատերերին
ՖՀՄՄԿ 19Ֆինանսական պարտավորությունների մարումը բաժնային գործիքներով
ՖՀՄՄԿ 20Մակաբացման ծախսումները բաց հանքի արտադրական փուլում
ՖՀՄՄԿ 21Պարտադիր վճարներ
ՖՀՄՄԿ 22Արտարժույթով գործառնություններ և կանխավճարներ
ՖՀՄՄԿ 23Շահութահարկի հաշվառման մոտեցման անորոշություն
ՄՄԿ 7Անցումը եվրոյի
ՄՄԿ 10Պետական օգնություն՝ առանց գործառնական գործունեության հետ յուրահատուկ կապի
ՄՄԿ 25Շահութահարկ. փոփոխություններ կազմակերպության կամ նրա բաժնետերերի հարկային կարգավիճակում
ՄՄԿ 29Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ. բացահայտում
ՄՄԿ 32Ոչ նյութական ակտիվներ. ինտերնետային կայքի ծախսումներ

Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ (ՖՀՄՍ)