Ծառայություններ

Ծառայություններ

Աուդիտորական գործունեություն

  • Աուդիտ,
  • Աուդիտորական դիտարկում,
  • Համաձայնեցված ընթացակարգեր,
  • Կոմպիլիացիա:

Բիզնես խորհրդատվություն

  • Ֆինանսական և հարկային գործունեության վերլուծություն,
  • Բիզնես-գործընթացների վերլուծություն, վերահսկողության մեխանիզմների նախագծում և ներդրում,
  • Բիզնես պլանի կազմում,
  • Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) գնահատում,
  • Վերակազմավորում, բաժանիչ հաշվեկշռի կազմում:

Հաշվապահական խորհրդատվություն

  • ՖՀՄՍ (IFRS)-ներին անցման խորհրդատվություն,
  • հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում,
  • աշխատանքային հաշվային պլանի մշակում,
  • տիպային գործառնությունների ձեռնարկի մշակում,
  • փաստաթղթավորման և փաստաթղթաշրջանառության մշակում,
  • հաշվապահական հաշվառման գործող համակարգի ուսումնասիրություն, թերությունների բացահայտում, դրանց վերացման և գործող ընթացակարգերի բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների և գործողությունների պլանի ներկայացում,
  • ինքնարժեքի հաշվառման համակարգի ներդրում,
  • հաշվապահական հաշվառման համար ծրագրային և տեխնիկական կարիքների գնահատում (տեխնոլոգիաներ), հաշվապահական համակարգչային ծրագրերի ներդրում
  • առանձին գործարքների (պայմանագրերի) ֆինանսական հետևանքների հաշվառում և արտացոլում ֆինանսական հաշվետվություններում:

Հարկային խորհրդատվություն

  • Հարկային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն,
  • Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հաշվարկում, վճարումների և մնացորդների ստուգում, ճշգրտում, հաշվետվությունների (հաշվարկների) պատրաստում,
  • Առանձին գործարքների (պայմանագրերի) հարկային հետևանքների հաշվառում և արտացոլում հարկային հաշվետվություններում (հաշվարկներում):

Դասընթացներ

  • Սկսնակ հաշվապահների ուսուցում,
  • Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատ վարման դասընթացներ,
  • ՖՀՄՍ-ների դասընթացներ:

Այլ ծառայություններ

  • Լուծարային հաշվետվությունների կազմում և լուծարում,
  • Ակտիվների և պարտավորությունների, գույքագրում և գնահատում,
  • Աշխատանքային օրենսդրության և տնտեսական իրավունքի գծով խորհրդատվություն
  • Հաշվապահական հաշվառման վարում, ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում, հարկերի և պարտադիր վճարների գծով հաշվետվությունների (հաշվարկների) պատրաստում,
  • Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում, համադրելի տեղեկատվության վերաներկայացում, հարկերի և պարտադիր վճարների գծով հաշվետվությունների (հաշվարկների) ճշգրտում: